Plan pracy szkoły Program rozwoju szkoły Prawa i obowiązki uczniów Statut szkoły

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

 

Wizja szkoły:

Chcemy stworzyć naszym uczniom warunki harmonijnego rozwoju. Szkoła zadba o wszechstronny rozwój intelektualny i emocjonalny wychowanków. Szkoła będzie im stawiała wysokie, lecz realne, wyzwania edukacyjne. Uczniowie będą przebywali w środowisku wolnym od przemocy, uzależnień i nietolerancji. Szkoła zadba o wyrabianie umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki. Absolwenci będą dobrze przygotowani do dalszej nauki.

 

Dydaktyka

Cel strategiczny: SZKOŁA ZAPEWNIA WYSOKI STANDARD NAUCZANIA

Cele operacyjne:

 1. Podniesienie efektów kształcenia.
 2. Stwarzanie odpowiednich warunków uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 3. Umożliwienie rozwoju osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań.

 

Wychowanie i opieka

Cel strategiczny: SZKOŁA TWORZY OPTYMALNE WARUNKI DO WYCHOWYWANIA DZIECKA UMIEJĄCEGO REALIZOWAĆ SWOJE CELE ŻYCIOWE Z POSZANOWANIEM PRAW I POTRZEB DRUGIEGO CZŁOWIEKA

Cele operacyjne:

 1. Realizacja programu wychowawczego Publicznej Szkoły Podstawowej
 2. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki.
 3. Stwarzanie warunków akcentujących podmiotowość ucznia i rozwijających jego odpowiedzialność za podejmowane działania.
 4. Stworzenie warunków pełnej integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Kadra nauczycielska

Cel strategiczny: SZKOŁA ZAPEWNIA ROZWÓJ OSOBOWY I ZAWODOWY PRACOWNIKOM 

Cele operacyjne:

 1. Budowanie atmosfery szacunku, zaufania i wzajemnej współpracy wśród  kadry nauczycielskiej i pracowników administracji szkoły.
 2. Doskonalenie zawodowych umiejętności nauczycieli.
 3. Podnoszenie poziomu zarządzania w szkole.

 

Baza szkoły

Cel strategiczny: SZKOŁA WYKORZYSTUJE DOSTĘPNE ZAPLECZE, W CELU ZAPEWNIENIA OPTYMALNYCH WARUNKÓW DLA EDUKACJI            

Cele operacyjne

 1. Wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce i materiały niezbędne do prawidłowego procesu kształcenia.
 2. Modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły.

Współpraca ze środowiskiem

Cel strategiczny: SZKOŁA WSPÓŁPRACUJE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ W CELU PODTRZYMYWANIA DOBRYCH  WZAJEMNYCH RELACJI ORAZ PROMUJE AKTYWNE PARTNERSTWO POMIĘDZY DOMEM I SZKOŁĄ

Cele operacyjne:

 1. Tworzenie życzliwej atmosfery wokół szkoły w środowisku lokalnym.
 2. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi.
 3. Doskonalenie współpracy z rodzicami.

 

 

Lp.

ZADANIE

DZIAŁANIA

SPODZIEWANE EFEKTY

TERMIN REALIZACJI

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

I. KONCEPCJA PRACY SZKOŁY.

I.1 Zarządzanie strategiczne.

1.

Planowanie działań szkoły.

 1. Ewaluacja planu pracy szkoły z załącznikami.
 2. Opracowanie zmian w programie rozwoju szkoły na nowy rok szkolny.
 3. Przedstawienie programu  rozwoju szkoły Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców i Samorządowi Uczniowskiemu.
 4. Przedstawienie planu pracy rady pedagogicznej z załącznikami.

 

 1. Szkoła posiada plan pracy.
 2. Szkoła posiada program rozwoju i są określone cele oraz kierunki jej działania.
 3. Zadania szkoły są planowane i systematycznie ewaluowane oraz przedstawiane odpowiednim organom.

VIII

 

 

 

IX

 

 

IX-VI

           

Dyrekcja, grono pedagogiczne

 

 

 

 

2.

Podwyższenie poziomu nauczania.

 1. Opracowanie Planu Poprawy Efektywności Kształcenia, w tym harmonogramu diagnozowania osiągnięć uczniów.
 2. Przeprowadzanie badań dotyczących osiągnięć edukacyjnych uczniów.

 

 1. Uzyskiwanie wyższych wyników na sprawdzianie

IX

 

Zgodnie z harmonogramem

Wicedyrektor ds. kształcenia

Liderzy WDN

 

Wicedyrektor ds. kształcenia

Nauczyciele

I.2 Wewnątrzszkolny system zapewniania jakości.

1.

Organizacja nadzoru pedagogicznego.

 1. Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny i przedstawienie go Radzie Pedagogicznej.
 2. Prezentacja zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
 1. Zasady organizacji nadzoru pedagogicznego opracowane przez dyrektora są znane nauczycielom i sprzyjają podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Do 15 IX

Dyrektor

2.

Planowanie, organizowanie, przeprowadzenie i opracowanie raportu z ewaluacji wewnętrznej.

 1. Uwzględnienie wyników raportu ewaluacji wewnętrznej w planie pracy na nowy rok szkolny.
 1. W szkole jest  systematycznie planowana, organizowana i przeprowadzana ewaluacja wewnętrzna.

IX-V

Wicedyrektorzy

Zespół do spraw ewaluacji

3.

Współpraca z ośrodkami doskonalącymi nauczycieli.

 1. Zebranie ofert ośrodków doskonalących nauczycieli i przedstawienie ich Radzie Pedagogicznej.
 2. Organizowanie szkoleń dla Rady Pedagogicznej w celu doskonalenia warsztatu pracy.
 1. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli.
 2. Doskonalszy warsztat pracy.

 

IX-VI

Dyrektor

Liderzy WDN

I.3 Promocja.

1.

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku.

 1. Promowanie placówki poprzez organizowanie imprez i uroczystości środowiskowych.
 2. Prezentowanie osiągnięć uczniów i dorobku szkoły:

współpraca z mediami,

 • przekazywanie do prasy lokalnej informacji o ważniejszych wydarzeniach w życiu szkoły,
 • aktualizacja strony WWW, ESI,
 • prowadzenie kroniki szkolnej,
 • eksponowanie osiągnięć uczniów – gabloty,
 • komputer z prezentacją multimedialną,
 • Święto Szkoły – występy i wystawki,
 • wydanie specjalne biuletynu lub gazetki szkolnej – koniec roku szkolnego (lub inny lepszy termin),
 • wydanie folderu i plakatu zapraszającego na uroczystości, kiermasze,
 • zorganizowanie wystawy fotograficznej,
 1. Organizacja konkursów międzyszkolnych.
 2. Udział w konkursach przedmiotowych, literackich, plastycznych.
 3. Dbałość o wygląd i estetykę szkoły oraz jej otoczenia:
 • Gabinety lekcyjne: nauczyciele przedmiotowcy
 • Gabloty korytarzowe: hol – SU; nowa część: przy pokoju naucz. – lider zespołu samokształceniowego;
 1. Ewaluacja promocji szkoły – ankieta.
 1. Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku.
 2. Prezentacja szkoły na zewnątrz i współpraca z innymi szkołami.
 3. Podwyższenie poziomu nauczania.

IX-VI

Dyrekcja, nauczyciele

II. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA.

II.1 Nauczyciele.

1.

Planowanie i organizowanie pracy kadry pedagogicznej.

 1. Określenie zadań służbowych nauczycieli i zakresu ich obowiązków (przydział godzin dodatkowych na nowy rok szkolny, przydział innych czynności realizowanych w ramach pracy zgodnie ze statutem szkoły).
 1. Organizacja pracy nauczycieli zapewni wyższy poziom jakości pracy.

VIII - IX

Dyrektor

2.

Wdrożenie systemu sprawozdawczości elektronicznej.

 1. Szkolenia nauczycieli w zakresie stosowania technologii informatycznych.
 1. Prowadzenie dokumentacji szkoły w formie elektronicznej.
 2. Podniesienie umiejętności stosowania technologii informatycznych wśród pracowników.

IX-VI

Dyrektor

3.

Efektywna praca zespołów i komisji.

 1. Ustalenie harmonogramu spotkań i tematyki samokształceniowej poszczególnych zespołów i komisji.
 2. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych i opracowanie programów naprawczych.

 

 1. Wypracowany system spotkań i sprawozdawczości.
 2. Zwiększenie aktywności nauczycieli.
 3. Sprawne przekazywanie informacji.

IX

 

 

 

 

II-V

Dyrekcja i przewodniczący zespołów przedmiotowych

II.2 Rozwój zawodowy nauczycieli.

1.

Wspieranie rozwoju zawodowego.

 1. Pomoc finansowa dla doskonalących się nauczycieli.
 2. Wspieranie inicjatyw nauczycieli w zakresie rozwoju zawodowego.
 3. Nabywanie przez nauczycieli dodatkowych kwalifikacji.
 1. Kompetentna i wszechstronnie wykształcona kadra pedagogiczna.
 2. Zwiększenie liczby nauczycieli dyplomowanych w placówce.

IX-VI

Dyrektor

2.

Organizowanie opieki nad rozpoczynającymi pracę nauczycielami.

 1. Wyznaczenie nauczycielom opiekunów stażu.
 2. Zatwierdzenie planów rozwoju zawodowego nauczycieli – stażystów.
 3. Analiza dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli – stażystów.
 4. Ocena pracy nauczycieli.
 1. Nauczyciele stażyści znają zasady awansu zawodowego i prowadzenia dokumentacji.
 2. Nauczyciele stażyści są wspierani przez dyrekcję i opiekunów stażu oraz innych nauczycieli.

IX

 

 

V

Dyrektor, opiekunowie stażu

3.

Organizacja WDN ukierunkowana na potrzeby szkoły.

 1. Ustalenie tematyki szkoleń w ramach WDN zgodnie z oczekiwaniami nauczycieli.
 2. Opracowanie harmonogramu szkoleń.
 3. Systematyczne prowadzenie konferencji szkoleniowych i zajęć warsztatowych dla Rady Pedagogicznej.
 4. Prowadzenie dokumentacji WDN i gromadzenie zaświadczeń o doskonaleniu nauczycieli.
 1. Kadra pedagogiczna przygotowana pod względem merytorycznym i wychowawczym do procesu kształcenia.
 2. Wprowadzanie nowych inicjatyw pedagogicznych i wychowawczych.
 3. Stworzenie banku dokumentacji każdego nauczyciela.

IX

 

 

IX-VI

 

 

 

IX-VI

Liderzy WDN, przewodniczący komisji przedmiotowych

4.

Nadzorowanie i ocenianie pracy nauczycieli.

 1. Obserwacje zajęć prowadzonych przez nauczycieli.
 2. Ocena i omówienie pracy nauczycieli.
 3. Regularna samoocena pracy każdego z nauczycieli.
 1. Praca każdego nauczyciela jest oceniana. 
 2. Doceniane są jego sukcesy i eliminowane niedociągnięcia.

Wg harmonogramu

umieszczonego w pokoju nauczycielskim

Dyrekcja, nauczyciele

II.3 Warunki działalności szkoły.

1.

Dbałość o wyposażenie i bazę dydaktyczną szkoły.

 1. Unowocześnianie wyposażenia w pracowniach.
 2. Kontynuacja komputeryzacji biblioteki.
 3. Stały dostęp do przenośnego komputera, rzutnika i innych pomocy dydaktycznych.
 4. Doposażanie sal językowych, przedmiotowych  i biblioteki.
 5. Uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej.
 6. Starania (projekt, kosztorys) o uzyskanie dofinansowania EFS dodatkowych zajęć.
 7. Starania (projekt, kosztorys) o uzyskanie dofinansowania do adaptacji strychu szkolnego na sale dla uczniów.
 8. Dalsze starania o rozbudowę szkoły.
 9. Wspieranie Stowarzyszenia Przyjaciół „Jedynki”.

 

 1. Poprawa bazy dydaktycznej szkoły.
 2. Zapewnienie i utrzymanie wyższego poziomu nauczania.

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, grono pedagogiczne

II.4 Zdrowie, higiena i bezpieczeństwo pracy.

1.

Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniów i pracowników na terenie szkoły.

 1. Ustalenie systemu dyżurów nauczycielskich.
 2. Aktualizacja  regulaminów pracowni i obiektów sportowych.
 3. Systematyczne działania koordynatora ds. bezpieczeństwa.
 4. Kontynuacja współpracy z następującymi instytucjami: Policją, Strażą Pożarną.
 1. Zminimalizowanie ryzyka wystąpienia wypadków na terenie szkoły.
 2. Monitoring wizyjny rozszerzony o nowe miejsca.
 3. System dyżurów uczniowskich (szatnia) i nauczycielskich dostosowany do planu zajęć i obszarów newralgicznych w zakresie bezpieczeństwa.
 4. Poprawa bezpieczeństwa w szkole.

IX-VI

 

 

 

 

IX

Dyrekcja, kierownik gospodarczy,

Pedagog szkolny (p. A. Czerniawska)

 

 

 

2.

Wypracowanie odpowiednich zachowań w sytuacji zagrożenia.

 1. Zorganizowanie próbnego alarmu pożarowego i przeprowadzenie ewakuacji uczniów.

 

 1. Sprawna ewakuacja.
 1. Znajomość przepisów prawa przeciwpożarowego.

 

X

 

 

 

XII

Wicedyrektor ds. wychowania, inspektor BHP,

II.5 Kierowanie szkołą. Obieg informacji.

1.

Poprawa obiegu informacji w szkole.

 1. Uporządkowanie tematyczne informacji na tablicach informacyjnych w pokoju nauczycielskim.

 

 1. Sprawniejszy system informacji w pokoju nauczycielskim.

IX-X

 

 

 

 

Dyrekcja

 

2.

Poprawa relacji interpersonalnych  w szkole.

 1. Organizowanie spotkań oraz wycieczek integrujących grono pedagogiczne.
 2. Ewaluacja Regulaminu ZFŚS
 1. Atmosfera panująca w szkole sprzyja podniesieniu jakości pracy placówki.

IX – VI

Dyrekcja; komisja socjalna

III. KSZTAŁCENIE.

III.1 Programy nauczania.

1.

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do zaleceń PPP.

 1. Sporządzenie i aktualizacja wykazu uczniów z dostosowaniami wymagań edukacyjnych.
 2. Analiza dokumentacji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych (na podstawie opinii PPP).
 3. Sporządzenie indywidualnych programów edukacyjnych w oparciu o zalecenia PPP.
 4. Dostosowanie metod i form pracy z uczniami posiadającymi opinię poradni.
 5. Ścisła współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym w celu dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości uczniów.
 1. Programy nauczania realizowane w szkole są dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.
 2. W szkole opracowywane są indywidualne programy dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 

X-XI

Pedagog, logopeda, wychowawcy świetlicy, nauczyciele

III.2 Organizacja procesu kształcenia.

1.

Zapewnienie jakości kształcenia.

 1. Opracowanie planów pracy przez wszystkich nauczycieli.

 

 

 1. Każdy nauczyciel pracuje zgodnie z planem pracy sporządzonym według określonego programu nauczania i opracowanych wymagań.

IX

Dyrektor

2.

Prawidłowa organizacja procesu kształcenia.

 1. Opracowanie arkusza organizacyjnego szkoły zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

 

 1. Tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji szkoły i uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej uczniów i nauczycieli.
 2. Arkusz organizacji szkoły sporządzony jest zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

V

Dyrektor

3.

Pomoc uczniom w nauce i  przygotowaniu się do sprawdzianu.

 1. Organizowanie zajęć przygotowujących do sprawdzianu.
 2. Zapewnienie pomocy uczniom mających problemy w nauce.
 1. Szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów oraz organizuje dla nich formy pomocy.

IX-VI

Nauczyciele

III.3 Przebieg procesu kształcenia.

1.

Realizowanie programów nauczania metodami aktywnymi i przy wykorzystaniu technologii informacyjnej                             i komunikacyjnej.

 1. Organizacja cyklu warsztatów dla uczniów i nauczycieli dotyczących samokształcenia, metod szybkiego zapamiętywania oraz efektywnego uczenia się.
 2. Poszerzenie bazy dydaktycznej –wykorzystanie technik informacyjnych na poszczególnych przedmiotach.
 1. Upowszechnienie aktywizujących metod nauczania i szybkiego zapamiętywania.
 2. Szersze zastosowanie w dydaktyce Mapy pamięci.
 3. Nauczyciele angażują się twórczo w upowszechnienie technik informacyjnych.

I-IV

Lider WDN, nauczyciele

2.

Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia              i zainteresowania uczniów.

 1. Zorganizowanie różnorodnych kół zainteresowań.
 2. Organizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów.

 

 1. Szkoła organizuje zajęcia: rozwijające indywidualne uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz wyrównujące deficyty w zakresie kształcenia.

IX-V

 

Dyrekcja, nauczyciele

3.

Realizowanie treści kształcenia zgodnie                    z przyjętymi planami nauczania.

 1. Analizowanie przedmiotowych systemów oceniania.
 2. Zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami oceniania oraz wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych zajęć przedmiotowych.
 3. Przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z procedurami CKE.
 4. Przeprowadzenie semestralnej i rocznej klasyfikacji zgodnie z WSO.
 1. Treści kształcenia są realizowane zgodnie z przyjętymi planami nauczania.
 2. Szkoła posiada precyzyjnie określone wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć, formy ich sprawdzania oraz sposoby oceniania, które znane są uczniom i rodzicom.

IX

 

 

 

 

 

 

V-VI

 

 

 

XII, VI

Nauczyciele

4.

Wspieranie dziecka                     w młodszym wieku szkolnym.

 1. Stworzenie przyjaznej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole.
 2. Stosowanie nowoczesnych metod i form pracy uwzględniających  wszechstronny rozwój dziecka.
 3. Bieżąca obserwacja postępów oraz zachowania dziecka:
 • integracja zespołów klasowych,
 • wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci wokół szkoły,
 • ostrzeżenie przed dopalaczami,
 • rok szkolny 2015/2016 – Rok Otwartej Szkoły –otwartej na kulturę, sztukę, sport, środowiska lokalne,
 • utworzenie i wyposażenie świetlicy przy                                 ul. Zachodniej,
 • podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli zgodnie                     z potrzebami szkoły.
 1. Integracja dziecka ze środowiskiem szkolnym.
 2. Zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, zabawy              i zainteresowań dziecka.
 3. Indywidualne podejście do każdego dziecka.

IX-VI

Dyrekcja,  nauczyciele

III.4 Efekty kształcenia.

1.

Stałe podnoszenie wyników sprawdzianu.

 1. Przeprowadzanie próbnych sprawdzianów.
 2. Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do sprawdzianów.
 3. Udział nauczycieli w kursach na egzaminatorów.

 

 1. Poprawa wyników sprawdzianu.
 2. Zwiększenie liczby egzaminatorów.

XII, IV

 

 

XI-IV

 

 

 

Dyrekcja, nauczyciele

2.

Podniesienie poziomu znajomości języków obcych.

 1. Kontynuacja współpracy ze szkołami w ramach UE.
 2. Międzynarodowa wymiana młodzieży z innymi szkołami.
 3. Udział uczniów w konkursach językowych.
 4. Kontynuacja i rozszerzenie działań w e – Twinning.
 1. Uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach.
 2. Podniesienie poziomu znajomości języków obcych.

IX-VI

Nauczyciele języków obcych

3.

Prezentacja osiągnięć uczniów.

 1. Zorganizowanie galerii prac uczniowskich.
 2. Prezentacja osiągnięć uczniów i nauczycieli w mediach i instytucjach.
 1. Promowanie osiągnięć uczniów.

 

I-VI

 

IX-VI

Nauczyciele

4.

Podjęcie działań zmierzających do uzyskania informacji o losach absolwentów.

 1. Stworzenie elektronicznej bazy adresowej.

 

 1. Szkoła zna losy absolwentów.

IV-VI

Wychowawcy klas VI, sekretariat

IV. Wychowanie i opieka.

IV.1 Równość szans.

1.

Wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 1. Sporządzenie indywidualnych programów edukacyjnych.
 2. Kontynuacja zajęć terapeutycznych dla  uczniów ze specyficznymi problemami w nauce.

 

 1. Dostosowanie form i metod pracy z uczniami posiadającymi deficyty rozwojowe.

IX-VI

Pedagog,

logopeda,

nauczyciele

2.

Zapewnienie uczniom pomocy stypendialnej.

 1. Pomoc stypendialna dla uczniów o niskim statusie materialnym.
 1. Przyznanie stypendium dla uczniów o niskim statusie materialnym.

IX-VI

Dyrektor

Komisja stypendialna

IV.2 Praca wychowawcza i profilaktyczna szkoły.

1.

Budowanie spójnego Programu Wychowawczego Szkoły.

 1. Redagowanie Programu Wychowawczego przez zespół nauczycieli i we współpracy z Radą Rodziców.
 2. Opracowanie na jego podstawie klasowych planów pracy wychowawczej.
 3. Udostępnienie dokumentu w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły.
 1. Program wychowawczy zbudowany w oparciu o wspólne wartości uznawane przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
 2. Każda klasa posiada plan pracy wychowawczej spójny z Programem Wychowawczym Szkoły.
 3. Treść dokumentu znana jest rodzicom i uczniom.
 4. Dokument jest łatwo dostępny.

IX

Komisja ds. aktualizacji i ewaluacji Programu Wychowawczego Szkoły, Rada Rodziców, wychowawcy

2.

Przeciwdziałanie powstawaniu patologii i uzależnień.

 1. Aktualizacja i doskonalenie Szkolnego Programu Profilaktyki.
 2. Współpraca z ośrodkami zajmującymi się problematyką uzależnień i ich profilaktyką.
 3. Zorganizowanie zajęć lekcyjnych i warsztatowych na temat nadużyć powstałych w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii informacyjnych i multimedialnych.
 4. Udział młodzieży w warsztatach profilaktyki uzależnień.
 5. Zajęcia warsztatowe i pogadanki na lekcjach wychowawczych wg ustalonej tematyki na nowy rok szkolny.
 6. Organizowanie zajęć i imprez integrujących młodzież (zajęcia integracyjne, wycieczki, rajdy, imprezy sportowe, dyskoteki).
   
 1. Realizowanie działań profilaktycznych wpływa na przeciwdziałanie powstawaniu patologii i uzależnień.
 2. Uczniowie znają sposoby przeciwdziałania nadużyciom powstałym w związku z rozwojem i użytkowaniem technologii informacyjnych i multimedialnych.
 3. Młodzież nie sięga po środki odurzające i zna konsekwencje ich zażywania.
 4. Uczniowie potrafią mówić o swoich problemach i wiedzą, do kogo mogą się zwrócić, by je rozwiązać.
 5. Młodzież zna sposoby radzenia sobie ze stresem.
 6. Uczniowie znają sposoby spędzania wolnego czasu i biorą udział  w szkolnych imprezach integrujących.

IX-VI

Pedagog, wychowawcy

3.

Zmniejszenie przejawów agresji i przemocy w szkole.

 1. Realizowanie Programu Poprawy Efektywności Wychowania.

 

 1. Zmniejszenie liczby przypadków agresji i przemocy wśród uczniów.
 2. Podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród młodzieży.
 3. Poprawa kultury osobistej, a w szczególności kultury słowa.
 4. Powszechna znajomość systemu kar i nagród.
 5. Podniesienie znajomości problematyki praw i wolności człowieka w trakcie rozwiązywania  konkretnych problemów.
 6. Wyrobienie szacunku wobec rówieśników i  mienia szkoły.

IX-VI

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog, wychowawcy

IV.3 Praca opiekuńcza szkoły.

1.

Rozpoznanie problemów i potrzeb wychowanków.

 1. Opracowanie arkuszy diagnostycznych klas.
 2. Stworzenie banku danych o wychowankach potrzebujących pomocy.
 3. Indywidualne rozmowy z uczniami i ich rodzicami.
 4. Zakwalifikowanie uczniów do odpowiedniej formy pomocy.
 1. Nauczyciele posiadają pełne rozeznanie dotyczące potrzeb opiekuńczych wychowanków.

IX-X

Wychowawcy, pedagog

2.

Pomoc materialna i finansowa dla uczniów wywodzących się   z rodzin ubogich.

 1. Pomoc stypendialna.
 2. Obiady.
 3. Pomoc finansowa na zakup podręczników.
 1. Szkoła wspiera uczniów i ich rodziny udzielając pomocy.

IX-I

Dyrektor

Komisja stypendialna

3.

Współpraca z poradniami i instytucjami wspierającymi proces wychowania.

 1. Organizowanie spotkań z rodzicami- pedagogizacja przez specjalistów w zakresie różnorodnych zagrożeń w okresie dorastania.
 2. Korzystanie z poradnictwa w celu rozwiązania problemów wychowawczych, rodzinnych i uzależnień (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna).
 1. Szkoła w rozwiązywaniu problemów wychowawczych korzysta z pomocy instytucji wspomagających proces wychowania.

IX-VI

Pedagog, wychowawcy

IV.4 Efekty pracy wychowawczej, profilaktycznej i opiekuńczej szkoły.

1.

Rozwijanie umiejętności społecznych i psychologicznych.

 1. Zapoznanie uczniów i rodziców z opracowanymi działaniami, procedurami i interwencjami w sytuacjach kryzysowych.
 2. Kontynuowanie analizy sytuacji opiekuńczo-wychowawczej szkoły.
 3. Kontynuacja współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 4. Kontynuacja działalności szkolnego koła Caritas.
 5. Udział w warsztatach rozwijających umiejętności komunikacji.
   
 1. Uczniowie i ich rodzice potrafią rozpoznać zagrożenia, rozmawiać   o nich i im zapobiegać.
 2. Młodzież jest wrażliwa na cierpienie innych ludzi.
 3. Uczniowie wychowywani są w duchu tolerancji i szacunku wobec innych ludzi.
 4. Uczniowie potrafią przejmować odpowiedzialność za życie własne i innych.

IX-VI

Pedagog, wychowawcy

2.

Promowanie zdrowego stylu życia.

 1. Poszerzenie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych ze zdrowiem.
 2. Udział młodzieży w zajęciach fakultatywnych wychowania fizycznego, rajdach, kołach zainteresowań, pracach wolontariatu.
 3. Cykl lekcji wychowawczych promujących zdrowy styl życia  - wypracowanie przez poszczególne klasy.
 1. Młodzież  jest świadoma zagrożeń związanych ze zdrowiem.
 2. Wychowankowie znają i wdrażają alternatywne formy spędzania wolnego czasu.

IX-VI

Pedagog, nauczyciele

 

Wprowadzone zmiany:

 

Rok szkolny 2015/2016 – (posiedzenie rady pedagogicznej 15 września 2015 r.)

 

III. 3. 4 – Wspieranie dziecka w młodszym wieku szkolnym, str. 8.

100 rocznica odzyskania niepodległości!100 rocznica odzyskania niepodległości!

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 31
  66-500 Strzelce Krajeńskie

 • (95) 7632962
  pspstrzelce@o2.pl

Galeria zdjęć