Plan pracy szkoły Program rozwoju szkoły Prawa i obowiązki uczniów Statut szkoły

 

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW

 

 1. Każdy uczeń ma prawo do:

a) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej

b) opieki, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności

c) korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie
z odrębnymi przepisami

d) swobody wyrażenia myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób

e) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów

f) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny,  pełnej informacji na temat wymagań edukacyjnych oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce

g) pomocy w przypadku trudności w nauce, w tym dostosowania wymagań edukacyjnych zgodnie z jego potrzebami

h) korzystania z poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego

 i) wpływanie na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole.

 

 1. Uczeń ma  obowiązek  przestrzegania postanowień zawartych
  w statucie szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły

 • uczeń ma obowiązek punktualnego przychodzenia na zajęcia lekcyjne
 • w przypadku nieobecności na zajęciach uczeń ma obowiązek dostarczyć pisemne usprawiedliwienie na najbliższą godzinę wychowawczą, najpóźniej w ciągu dwóch tygodni  (rodzic może usprawiedliwić nieobecność ustnie)
 • uczeń ma obowiązek uzupełnienia – w ciągu 2 tygodni - braków wiadomości pisemnych i ustnych spowodowanych nieobecnością
 • uczeń ma obowiązek przygotowywania się do lekcji, odrabiania pracy domowej, przynoszenia materiałów potrzebnych do zajęć
 • uczeń ma obowiązek udziału w uroczystościach, imprezach i innego rodzaju zajęciach wynikających z planu pracy szkoły na jej terenie i poza
 • uczeń ma obowiązek uczestniczyć w ważnych uroczystościach szkolnych w stroju galowym

b) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i pracowników szkoły

 • uczeń ma obowiązek używania zwrotów grzecznościowych,
 • uczeń ma obowiązek dbania o estetykę własnego wyglądu i ubioru – zakaz farbowania włosów, malowania paznokci, stosowania makijażu i noszenia zbędnej biżuterii
 • uczeń ma obowiązek zgłaszania swoich problemów (pobicia, kradzieży, problemów z rówieśnikami itp.) z zachowaniem następującej kolejności: nauczyciel dyżurujący, wychowawca, pedagog, a w przypadku nieobecności ww. osób do dyrekcji szkoły
 • obowiązuje zakaz używania wulgarnych słów i wyrażeń w stosunku do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły
 • obowiązuje zakaz używania przemocy fizycznej i manifestowania swojej siły (np. bicia, popychania, podstawiania nóg, szturchania, itp.)
 • obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych
  w czasie lekcji, uroczystości szkolnych

c)      odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój

 • uczeń ma obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie i wokół szkoły oraz stosowania się do zaleceń nauczycieli i obsługi szkoły
 • uczeń ma obowiązek zgłaszania niezwłocznie nauczycielowi dyżurującemu lub prowadzącemu zajęcia o zaistniałym wypadku, w którym był poszkodowany lub był jego świadkiem uczeń
 • uczeń ma obowiązek przestrzegania regulaminów  pomieszczeń szkolnych oraz korzystania ze sprzętów i pomieszczeń zgodnie
  z ich przeznaczeniem
 • uczeń ma obowiązek dbania o higienę ciała i odzieży
 • obowiązuje zakaz palenia papierosów i stosowania używek
 • zakazane jest przebywanie w czasie przerw na terenie boiska sportowego, siłowni i placu zabaw

d)      dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

 • uczeń ma obowiązek dbać o wizerunek szkoły i dobrą atmosferę w szkole
 • uczeń ma obowiązek szanować przyrodę (zieleń) w szkole i poza szkołą
 • uczeń ma obowiązek szanować mienie własne, należące do innych oraz mienie szkolne
 • uczeń ma obowiązek sprzątania po sobie i wyrzucania śmieci do kosza
 • obowiązuje zakaz niszczenia, demolowania, rysowania (po ścianach, ławkach, krzesłach, itp.)
 • rodzic lub opiekun ma obowiązek naprawienia lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego mienia szkolnego.
 • zakazane jest przynoszenie do szkoły przedmiotów zagrażających zdrowiu i życiu (laserów, ostrych przedmiotów, itp.)
 • zakazane jest przynoszenie do szkoły przedmiotów wartościowych oraz nadmiernej ilości pieniędzy.

 

 1. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność za przyniesione przez siebie przedmioty wartościowe (np. telefon komórkowy, drogie zabawki, nadmierna ilość pieniędzy, itp.).

 

 1. Za złamanie regulaminu szkolnego stosuje się następujące kary:

a)      upomnienie wychowawcy

b)    nagana pisemna (wpisanie do dziennika lekcyjnego i powiadomienie rodziców)

c) pozbawienie uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych (dyskoteki, zawody sportowe,  wycieczki, wyjścia do kina, teatru, itp.)

d)    upomnienie dyrektora szkoły

d)    nagana dyrektora szkoły, z którą wiąże się obniżenie oceny
z zachowania

e)    przeniesienie do innej klasy zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną.

f)    przeniesienie do innej szkoły.

 

 1. Przewiduje się następujące nagrody:

a)   pochwała wychowawcy w obecności klasy

b)  pochwała dyrektora szkoły w obecności społeczności szkolnej

c)   dyplomy

d)   nagroda książkowa (średnia 5, 0 i wyżej oraz wzorowe zachowanie)

e)  świadectwo z wyróżnieniem (średnia 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobre zachowanie)

f)   list gratulacyjny dla rodziców

g)  wpis do „złotej księgi”.

 

100 rocznica odzyskania niepodległości!100 rocznica odzyskania niepodległości!

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
  ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 31
  66-500 Strzelce Krajeńskie

 • (95) 7632962
  pspstrzelce@o2.pl

Galeria zdjęć