Plan pracy szkoły Program rozwoju szkoły Prawa i obowiązki uczniów Statut szkoły

 

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

W STRZELCACH KRAJEŃSKICH

 

 

Priorytety działalności szkoły to: stworzenie uczniom warunków harmonijnego rozwoju. Szkoła stawia wysokie, lecz realne wyzwania edukacyjne. Uczniowie będą przebywali w środowisku wolnym od przemocy, uzależnień i nietolerancji. Szkoła zadba o wyrabianie umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki.

W zakresie dydaktyki szkoła zapewnia wysoki standard nauczania, stwarzając odpowiednie warunki uczenia się dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz umożliwiając rozwój osobowości, talentów i indywidualnych zainteresowań. Chcemy kształcić kompetencje kluczowe, umożliwiać wyrównywanie szans edukacyjnych oraz szeroki dostęp do TI. Chcemy wdrażać do poszanowania środowiska naturalnego i zdrowego stylu życia.

W zakresie wychowania i opieki szkoła tworzy optymalne warunki do wychowania dziecka umiejącego realizować swoje cele życiowe z poszanowaniem praw i potrzeb drugiego człowieka – realizacja programów: wychowawczego i profilaktyki, stwarzając warunki akcentujące podmiotowość ucznia i rozwijające jego odpowiedzialność za podejmowane działania, wreszcie stworzenie warunków pełnej integracji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szkoła zapewni uczniom poczucie bezpieczeństwa, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, propozycje spędzania wolnego czasu na zajęciach pozalekcyjnych. Uczniom o specjalnych potrzebach zapewni sie stałą opiekę i pomoc, w szkole przeciwdziałać sie będzie agresji i przemocy.

 Ponadto koncepcja rozwoju zakłada promocję szkoły, modernizowanie infrastruktury technicznej szkoły, wzbogacanie wyposażenia szkoły w pomoce niezbędne do prawidłowego procesu kształcenia.

Bardzo istotne w funkcjonowaniu naszej szkoły jest tworzenie życzliwej atmosfery w środowisku lokalnym oraz promowanie aktywnego partnerstwa pomiędzy domem i szkołą.

 

Plan Pracy Szkoły:

·         daje możliwość skutecznej realizacji wizji szkoły,

·      przyczynia się do podnoszenia wyni­ków dydaktyczno-wychowawczych oraz poprawy jakości pracy szkoły,

·         za­pewnia systematyczność w realizacji zadań,

·         wpływa na organiza­cję pracy,

·         umożliwia rozłożenie ciężaru zadań i zaangażowanie wszystkich podmio­tów,

·         nauczycielom pomaga w przygotowaniu własnego planu rozwoju zawodowego,

·        daje uczniom i rodzicom możliwość twórczego angażowania się w życie szkoły,

·         ułatwia planowanie bazy materialnej.

 

Wszystkie działania szkoły zostały precyzyjnie zaplanowane w formie Planu Pracy Szkoły. Obejmuje on 17 dokumentów szczegółowo opisujących plany pracy szkoły na rok szkolny.

Poszczególne dokumenty zostały opracowane indywidualnie lub przez zespoły zadaniowe nauczycieli.

 

Dokumenty regulujące pracę dydaktyczno – wychowawczą szkoły

 i osoby odpowiedzialne za dokonywanie w nich zmian

(zgodnie z postanowieniami przepisów oświatowych i Rady Pedagogicznej)

Lp.

Nazwa dokumentu

1.

Statut szkoły

2.

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły

3.

Szkolny zestaw programów nauczania

4.

Szkolny zestaw podręczników

5.

Plan pracy szkoły z załącznikami

 

Lp.

 

Plan pracy - załączniki

Nazwa dokumentu

1.

Program rozwoju szkoły

2.

System oceniania

3.

Przedmiotowe Systemy Oceniania

4.

Plany pracy nauczycieli

5.

Plany pracy zespołów przedmiotowych

6.

Plan pracy zespołu wychowawczego

7.

Plan podnoszenia efektywności kształcenia
(w tym harmonogram badania wyników nauczania)

8.

Plan podnoszenia efektów wychowania

9.

Harmonogram imprez i uroczystości
( w tym harmonogram posiedzeń RP oraz spotkań z rodzicami)

10.

Program WDN

11.

Regulamin i harmonogram organizowania wycieczek szkolnych

12.

Plan pracy pedagoga szkolnego

14.

Plan pracy logopedy

16.

Plan pracy SKO

17.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego

 

 

100 rocznica odzyskania niepodległości!100 rocznica odzyskania niepodległości!

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich
    ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 31
    66-500 Strzelce Krajeńskie

  • (95) 7632962
    pspstrzelce@o2.pl

Galeria zdjęć